Skip to main content

השפעת משקל הקבלה ואחידותם של אפרוחי פטם , על  אותם  פרמטרים  עם סיום הגידול.-ארנון סטרשנוב


eggs_news

 

 

השפעת משקל הקבלה ואחידותם של אפרוחי פטם , על  אותם  פרמטרים  עם סיום הגידול.

 

אחד הגורמים בעל ההשפעה הגדולה ביותר על איכות גידול הפטם ועל התוצאות המקצועיות הינו טיב האפרוח המתקבל במשק  .משקל האפרוח המתקבל במשק נגזר לרוב ממשקל ביצת הרבייה שהודגרה  .הינו ככלל , משקל האפרוח הבוקע , בהנחה ותנאי ההדגרה היו נאותים , הינו כשני שליש ממשקל הביצה שהודגרה . לפי המקובל  משקלה המינימלי של ביצת רביה תקנית הינו  52 גרם . כלומר משקלו המינימלי של אפרוח פטם צריך להיות גבוה מ 34.5 גרם  . במערכת שלנו , פטם ירושלים אנחנו נוהגים לבצע שקילה פרטנית של כ 100 אפרוחים מכל קבוצת אפרוחים שמקורה בלהקת אם אחת , עם קבלתם ללול . הנתונים מעובדים ומחושבים המשקל  הממוצע וכן ה CV   שהינו המדד לאחידות האפרוחים . ככל שנמוך יותר כך יותר טוב . לאחר כשלוש שנים של איסוף נתונים מכל להקה שהתקבלה  , ניתן להגיד שבשום מקרה לא התקבלו אפרוחים שמשקלם הממוצע נפל מ 36  גרם  . המשקל הממוצע המקסימלי  הגיע ל49 גרם . ההפרש נובע כמובן מגיל להקת האם ומגודל הביצה המודגרת שנמצא אתו בקורלציה ישירה

גרף 1+2

 

גרף 1+2

 

 

 

 

 

גרפים 1 ו 2  המצורפים מתארים שקילה שבצענו לאפרוחים משתי להקות שונות . ציר איקס  מייצג משקלי גוף בגרמים וגובה העמודה את מספר האפרוחים שהיו במשקל זה . בצדו השמאלי של התרשים מופיע המשקל הממוצע וכן ה cv . אפרוחי להקה מס 1 מקורם בלהקת אם מבוגרת . המשקל וה cv   טובים  .

אפרוחי להקה 2  מקורם  בלהקת אם צעירה . נתוני הממוצע וה cv  אינם  חריגים . מה שמאוד חריג במקרה זה , הינו מספר האפרוחים שאינם נמצאים  בתחום התקן המקובל ( מסומנים באדום ) .

אפרוחים קטנים מדי יתקשו להתפתח ולרוב בלהקות כאלו נצפית פסילת אפרוחים מוגברת .

קבלת אפרוחים קטנים מלהקות צעירות מחייבת שינויי ממשק ( העלאת טמפרטורה ) וייתר תשומת לב בימים הראשונים .

מניסיוננו , אפרוחים מלהקות צעירות מאוד  ,יגיעו  למשקלים המצופים  באיחור  של יום או יומיים אך מהצד השני ללהקות שהגיעו במשקלים הנמצאים בתחום התקן  נצפית תמותת אפרוחים נמוכה יותר מאשר בלהקות שמקורן בלהקות אם בוגרות יותר .

לאחידות העופות המשווקים חשיבות גדולה לתהליך השחיטה והעיבוד , כאשר השאיפה היא לקבל כמובן עופות יותר אחידים . קבוצה מברזיל בדקה את השפעת קיבוץ האפרוחים המתקבלים  לקבוצות משקל יותר אחידות , על האחידות והגדילה עד לשלב השוק  .

בניסוי נלקחו אפרוחים מלהקת רביה אחת בת  47 שבועות . חציים גודלו ללא מיון  לגודל ביום הבקיעה (RANDIMIZED )  .החצי השני מוין לשלוש קבוצות גודל שאוכלסו בנפרד (HOMOGENYZED ). ביום הבקיעה נצפה הפרש של 1.4 גרם במשקל האפרוח הממוצע לטובת הקבוצה  הממוינת . מקדם השונות של הקבוצה ממוינת היה כמובן  נמוך יותר מזה של הקבוצה ממוינת היה כמובן  נמוך יותר מזה של הקבוצה האקראית .

גרף 3

גרף 3

גרף 4

גרף 4

 

 

 

גרף 5

גרף 5

 

 

גרפים 3-5  מראות את התפלגות המשקלים ביום הקבלה , יום 21 ויום 42  . אחידות העופות הייתה כאמור טובה יותר בקבוצה הממוינת ביום הבקיעה ת אך היתרון   נעלם עם  התקדמות הגידול .

אנליזה סטטיסטית  מראה כי היתרון המשקלי של הקבוצה הממוינת נבע ישירות ממשקל האפרוח הגבוה יותר ולא מהעדיפות  באחידות העופות .

מסקנות הניסוי היו :

מיון בגיל יום לקבוצות משקל אינה מבטיחה אחידות טובה יותר בגיל השווק  .

לתנאי הגידול בלול השפעה גדולה יותר  על  אחידות הלהקה בגיל השווק  .

Based on

The effect of grouping one-day-old chicks by body weight on the uniformity of broilers

Roberto Montanhini Neto,1 Diego Surek, Chayane da Rocha,Fabiano Dahlke and Alex Maiorka, Veterinary Sciences, Federal University of Paraná, Curitiba, Brazil 80035-05

 

2013 J. Appl. Poult. Res. 22:245–250